Tin tức - sự kiện
Danh mục tin tức sự kiện trên Cổng bao gồm nhiều danh mục như: Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường, Giáo dục đào tạo ...
Quay lại

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

Căn cứ Công văn số 2010/TTTP-VP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra thành phố về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn quận Tân Bình, Thanh tra quận Tân Bình đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-TTQ ngày 29 tháng 11 năm 2018 về thanh tra năm 2019 và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018.

Kế hoạch thanh tra năm 2019 được xây dựng gồm 05 cuộc thanh tra, với nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, gồm:

  1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  2. Thanh tra hoạt động tài chính.
  3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai.
  4. Thanh tra việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp.
  5. Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 2 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 20/02/2019)

Liên kết Website Liên kết Website